Xăng E5 RON 92
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 10 : 2016/SP

(Lần soát xét: 03)

 


XĂNG E5 RON 92

Lời nói đầu:


Tiêu chuẩn TCCS 10:2016/SP được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và công bố ban hành theo quyết định số: 1237/QĐ-DK-HCTC, ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Tiêu chuẩn này phù hợp với QCVN 1:2015/BKHCN Quy Chuẩn Quốc Gia về xăng không chì, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, TCVN 8063-2015 Tiêu Chuẩn Quốc Qia về Xăng không chì pha 5% ethanol và những quy định hiện hành.

 

TCCS 10:2016/SP (soát xét 03) thay thế TCCS 10:2011/SP ban hành ngày 08/01/2015.

 

Tiêu chuẩn này có thể được xem xét sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.

 

 

 


XĂNG E5 RON 92


1.       Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho xăng không chì pha 5% ethanol nhiên liệu, do Công ty Saigon Petro cung cấp, dùng làm nhiên liệu cho động cơ xăng, ký hiệu là xăng E5.

2.       Giải thích từ ngữ, từ viết tắt

2.1.    RON: Reseach Octane Number, là trị số ốctan được xác định bằng phương pháp nghiên cứu.

2.2     Xăng E5 Ron 90: là sản phẩm xăng không chì và ethanol nhiên liệu biến tính với tỷ lệ ethanol từ 4% đến 5% theo thể tích, có chỉ số ốctan nghiên cứu không nhỏ hơn 90.

2.3     Xăng E5 Ron 92: là sản phẩm xăng không chì và ethanol nhiên liệu biến tính với tỷ lệ ethanol từ 4% đến 5% theo thể tích, có chỉ số ốctan nghiên cứu không nhỏ hơn 92.

2.4     Xăng E5 Ron 95: là sản phẩm xăng không chì và ethanol nhiên liệu biến tính với tỷ lệ ethanol từ 4% đến 5% theo thể tích, có chỉ số ốctan nghiên cứu không nhỏ hơn 95.

3.       Yêu cầu kỹ thuật

3.1.    Tiêu chuẩn này phù hợp với mức II trong quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2015 áp dụng quy định cho các loại xăng E5 Ron 90/92/95.

3.2.    Các chỉ tiêu chất lượng của các loại xăng E5 được quy định trong Bảng 1.

 

 

 Bảng 1- Chỉ tiêu chất lượng của xăng E5 RON 92

 STT
 Tên chỉ tiêu
 
 
 Mức
RON
 Phương pháp thử
 
 1 Trị số ốctan theo phương pháp nghiên cứu (RON), min  
90 92  95
TCVN 2703 (ASTM D 2699)