QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 14/02/2024 như sau:

Thứ năm, 15 tháng 2 năm 2024
Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 14/02/2024 như sau:
 
I/ Số dư Quỹ BOG đầu kỳ:                                        327.559.475.834 đồng
II/ Phát sinh trong kỳ:                                              0 đồng
Sản lượng trích/chi Quỹ BOG trong kỳ:                                           0   đồng
Số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ:                                                 0  đồng
Số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ:                                           0  đồng
III/ Số dư Quỹ BOG cuối kỳ:                                    327.559.475.834 đồng

 

Theo