QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 07/02/2024

Thứ năm, 8 tháng 2 năm 2024
Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 07/02/2024 như sau:
 
I/ Số dư Quỹ BOG đầu kỳ:                                        327.559.475.834 đồng
II/ Phát sinh trong kỳ:                                              0 đồng
Sản lượng trích/chi Quỹ BOG trong kỳ:                                           0   đồng
Số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ:                                                 0  đồng
Số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ:                                           0  đồng
III/ Số dư Quỹ BOG cuối kỳ:                                    327.559.475.834 đồng
Theo