QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 30/01/2024

Thứ sáu, 2 tháng 2 năm 2024

 I/ Số dư Quỹ BOG đầu kỳ:                                        327.516.638.339 đồng

II/ Phát sinh trong kỳ:   42.837.495 đồng
Sản lượng trích/chi Quỹ BOG trong kỳ:                                           0   đồng
Số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ:                                              0  đồng
Số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ:                                           0  đồng
III/ Số dư Quỹ BOG cuối kỳ:                                    327.559.475.834 đồng
 
Theo