QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu trước kỳ điều hành ngày 25/01/2024

Thứ năm, 25 tháng 1 năm 2024

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Tp. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính như sau:
 
Số dư Quỹ BOG đầu kỳ:                                              327.516.638.339 đồng
Số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ:                                0   đồng
Số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ:                           0    đồng
Số dư Quỹ BOG cuối kỳ:                                            327.516.638.339 đồng

Theo