QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 17/01/2024

Thứ năm, 18 tháng 1 năm 2024
Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 17/01/2024 như sau:
 
Tồn đầu tháng 01/2024:                                        327.516.638.339 đồng
Trích lập tính đến hết ngày 17/01/2024:                            0   đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 17/01/2024:                       0  đồng
Tồn đến hết ngày 17/01/2024:                               327.516.638.339 đồng
Theo