QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 29/11/2023

Thứ tư, 29 tháng 11 năm 2023

 Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau:

 
Tồn đầu tháng 11/2023:                                           327.398     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 29/11/2023:                             0     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 29/11/2023:                       0     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 29/11/2023:                                  327.398    triệu đồng

Theo