QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro Co.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 22/11/2023 như sau

Thứ tư, 22 tháng 11 năm 2023

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau:

 
Tồn đầu tháng 11/2023:                                           327.398     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 22/11/2023:                             0     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 22/11/2023:                       0     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 22/11/2023:                                  327.398    triệu đồng

Theo