QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 30/11/2022

Thứ năm, 1 tháng 12 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 30/11/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 11/2022:                                             261.385   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 30/11/2022:                       6.228   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 30/11/2022:                        0   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 30/11/2022:                                   267.613   triệu đồng

Theo