QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/11/2022

Thứ sáu, 11 tháng 11 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến
hết ngày 10/11/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 11/2022:                                             261.385   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 10/11/2022:                       3.048   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 10/11/2022:                        0   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 10/11/2022:                                   264.433   triệu đồng
 

Theo