QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 19/09/2022

Thứ ba, 20 tháng 9 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 19/09/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 09/2022:                                             239.835   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 19/09/2022:                       4.610   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 19/09/2022:                1.822   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 19/09/2022:                                   242.623   triệu đồng
 

Theo