QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Từ 01/06/2022 đến 30/06/2022

Thứ hai, 11 tháng 7 năm 2022

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá vá điều hành giá xăng dầu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigonpetro) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/06/2022 đến 30/06/2022 như sau:

 

                    

                     - Số trích lập trong kỳ:                                             613.390.717 VND

                     - Lãi phát sinh trên số dư QBOG:                              35.717.463 VND

                     - Số sử dụng trong kỳ:                                           6.865.321.701 VND

                     - Số dư cuối kỳ:                                                 204.185.008.538 VND

Theo