QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tạm tính Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 20/01/2022

Thứ sáu, 21 tháng 1 năm 2022

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:

 

 

Tồn đầu tháng 01/2022:                                           187.205     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 20/01/2022:                      9.895     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 20/01/2022:                        0     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 20/01/2022:                                  197.100   triệu đồng

Theo