QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Saigon Petro báo cáo tạm tính trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trước kỳ điều hành thứ năm ngày 27/06/2024

Thứ năm, 27 tháng 6 năm 2024

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 26/06/2024 như sau:

 

I/ Số dư Quỹ BOG đầu kỳ:                                        328.127.539.995 đồng

Nộp điều chỉnh Quỹ                                                                               đồng

II/ Phát sinh trong kỳ:                                                          51.826.848 đồng

Sản lượng trích/chi Quỹ BOG trong kỳ:                                           0   đồng

Số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ:                                                 0  đồng

Số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ:                                           0  đồng

III/ Số dư Quỹ BOG cuối kỳ:                                    328.179.366.843 đồng

Theo