QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Saigon Petro báo cáo tạm tính trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trước kỳ điều hành thứ năm ngày 20/06/2024

Thứ năm, 20 tháng 6 năm 2024


 

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Tp. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính như sau:
 
Số dư Quỹ BOG đầu kỳ:                                              328.127.539.995 đồng
Sản lượng trích/chi Quỹ BOG trong kỳ                                             lít/kg

Số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ:                                                   0   đồng
Số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ:                                             0    đồng
Số dư Quỹ BOG cuối kỳ:                                                    328.127.539.995 đồng

Theo