QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 05/06/2024

Thứ tư, 5 tháng 6 năm 2024
I/ Số dư Quỹ BOG đầu kỳ:                                        328.127.539.995 đồng
 
II/ Phát sinh trong kỳ:                                          0 đồng
Sản lượng trích/chi Quỹ BOG trong kỳ:                                           0   đồng
Số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ:                                                0  đồng
Số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ:                                           0  đồng
 
III/ Số dư Quỹ BOG cuối kỳ:                                    328.127.539.995 đồng
Theo