QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 30/05/2024 như sau:

Thứ sáu, 31 tháng 5 năm 2024

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 30/05/2024 như sau:

 

I/ Số dư Quỹ BOG đầu kỳ:                                        328.077.393.624 đồng

Nộp điều chỉnh Quỹ                                                                               đồng

II/ Phát sinh trong kỳ:                                                          50.146.371 đồng

Sản lượng trích/chi Quỹ BOG trong kỳ:                                           0   đồng

Số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ:                                                 0  đồng

Số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ:                                           0  đồng

III/ Số dư Quỹ BOG cuối kỳ:                                    328.127.839.995 đồng

Theo