QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 04/09/2023 như sau

Thứ tư, 6 tháng 9 năm 2023

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau:

 
Tồn đầu tháng 08/2023:                                           333.556     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 04/09/2023:                            0      triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 04/09/2023:                4.760     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 04/09/2023:                                  328.796    triệu đồng

Theo