QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 20/08/2023 như sau:

Thứ sáu, 18 tháng 8 năm 2023

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 20/08/2023 như sau:
 
Tồn đầu tháng 08/2023:                                        333.556   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 20/08/2023:                            0   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 20/08/2023:              4.760    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 20/08/2023:                               328.796   triệu đồng

Theo