QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/08/2023 như sau

Thứ năm, 10 tháng 8 năm 2023

 Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/08/2023 như sau:
 
Tồn đầu tháng 08/2023:                                           333.556   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 10/08/2023:                            0   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 10/08/2023:              3.230  triệu đồng
Tồn đến hết ngày 10/08/2023:                                 336.786  triệu đồng

Theo