QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Từ 01/07/2023 đến 31/07/2023

Thứ ba, 8 tháng 8 năm 2023

Thực hiện theo thông tư số 103/2011/TT/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài Chính về phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ Bình ổn giá giá xăng dầu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigonpetro) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/07/2023 đến 31/07/2023 như sau:

 

                    

                     - Số trích lập trong kỳ:                                             147.536.695 VND

                     - Lãi phát sinh trên số dư QBOG:                              54.756528 VND

                     - Số sử dụng trong kỳ:                                                               0 VND

                     - Số dư cuối kỳ:                                                333.758.639.102 VND

Theo