QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 31/07/2023 như sau:

Thứ tư, 2 tháng 8 năm 2023

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 31/07/2023 như sau:
 
Tồn đầu tháng 07/2023:                                        333.556   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 31/07/2023:                           0   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 31/07/2023:                     0   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 31/07/2023:                              333.556   triệu đồng

Theo