QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 20/07/2022 như sau

Thứ sáu, 21 tháng 7 năm 2023

 Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 20/07/2023 như sau:
 
Tồn đầu tháng 07/2023:                                        333.556   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 20/07/2023:                           0   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 20/07/2023:                     0   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 20/07/2023:                              333.556   triệu đồng

Theo