QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/03/2023

Thứ sáu, 10 tháng 3 năm 2023

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/03/2023 như sau:
 
Tồn đầu tháng 03/2023:                                          295.577   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 10/03/2023:                   5.857   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 10/03/2023:                    0   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 10/03/2023:                               301.434   triệu đồng

Theo