QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 28/02/2023

Thứ tư, 1 tháng 3 năm 2023

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 28/02/2023 như sau:
 
Tồn đầu tháng 02/2023:                                             301.303   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 28/02/2023:                       1.797   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 28/02/2023:                7.961   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 28/02/2023:                                   295.139   triệu đồng

Theo