QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/02/2023

Thứ hai, 13 tháng 2 năm 2023

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/02/2023 như sau:
 
Tồn đầu tháng 02/2023:                                             301.303   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 10/02/2023:                          183   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 10/02/2023:                6.551   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 10/02/2023:                                   294.935   triệu đồng
 

Theo