QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 19/12/2022

Thứ hai, 19 tháng 12 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến
hết ngày 19/12/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 12/2022:                                                 267.604   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 19/12/2022:                         13.550   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 19/12/2022:                            0   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 19/12/2022:                                       281.154   triệu đồng

Theo