QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 11/09/2022

Thứ sáu, 9 tháng 9 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 09/09/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 09/2022:                                             239.835   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 11/09/2022:                       3.223   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 11/09/2022:                1.822   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 11/09/2022:                                   241.236   triệu đồng

Theo