QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết ngày 20/07/2022

Thứ tư, 20 tháng 7 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau:

 
Tồn đầu tháng 07/2022:                                           204.185     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 20/07/2022:                     2.112     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 20/07/2022:                    43    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 20/07/2022:                                 206.254    triệu đồng

Theo