QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 30/05/2022

Thứ ba, 31 tháng 5 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 30/05/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 05/2022:                                             203.641   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 30/05/2022:                       9.037   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 30/05/2022:                2.204   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 30/05/2022:                                   210.474   triệu đồng
 

Theo