QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 24/11/2021

Thứ năm, 25 tháng 11 năm 2021

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 11/2021:                                             182.442    triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 24/11/2021:                               0    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 24/11/2021:                6.005    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 24/11/2021:                                   176.437    triệu đồng

Theo