QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Từ 01/10/2021 đến 31/10/2021

Thứ sáu, 12 tháng 11 năm 2021

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá vá điều hành giá xăng dầu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigonpetro) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/10/2021 đến 31/10/2021 như sau:

 

                    

                     - Số trích lập trong kỳ:                                            2.530.026.106 VND

                     - Lãi phát sinh trên số dư QBOG:                                30.128.118 VND

                     - Số sử dụng trong kỳ:                                             4.935.744.407 VND

                     - Số dư cuối kỳ:                                                  182.442.053.539 VND

Theo