QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính đến hết ngày 25/10/2021

Thứ hai, 25 tháng 10 năm 2021

Công ty TNHH Mt thành viên Du khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lp và chi s dng Qu bình n giá xăng du tm tính như sau:
 
Tn đu tháng 10/2021:                                           184.817     triu đng
Trích lp tính đến hết ngày 25/10/2021:                      2.540     triu đng
Chi s dng tính đến hết ngày 25/10/2021:                2.848    triu đng
Tn đến hết ngày 25/10/2021:                                184.509    triu đng

Theo