TIN TRONG NGÀNH

Công khai thông tin quỹ BOG tháng 09/2017

Thứ ba, 24 tháng 10 năm 2017

    Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá vá điều hành giá xăng dầu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigonpetro) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/09/2017 đến 30/09/2017 như sau:

                   

                     - Số trích lập trong kỳ:                                     29.296.583.228 VND

                     - Lãi phát sinh trên số dư QBOG:                    80.505.705 VND

                     - Số sử dụng trong kỳ:                                      6.977.896.047 VND

                     - Số dư cuối kỳ:                                                352.771.638.348 VND

Theo