Tạm tính việc sử dụng quỹ bình ổn từ đầu tháng 10/2019 đến hết ngày 30/10/2019

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính
như sau:
 

 
Tồn đầu tháng 10/2019:                                    181.309     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 30/10/2019:         16.212    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 30/10/2019:  12.505    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 30/10/2019:                         185.016    triệu đồng