Từ 01/10/2017 đến 31/10/2017

 Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá vá điều hành giá xăng dầu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigonpetro) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/10/2017 như sau:

 

                   

                     - Số trích lập trong kỳ:                                     21.053.109.729 VND

                     - Lãi phát sinh trên số dư QBOG:                    88.499.214 VND

                     - Số sử dụng trong kỳ:                                      10.840.398.551 VND

                     - Số dư cuối kỳ:                                                363.072.848.740 VND