Các công ty liên doanh góp vốn
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, LIÊN DOANH LIÊN KẾT

Bên cạnh mục tiêu luôn lành mạnh hóa về tài chính doanh nghiệp, hoạt động đầu tư tài chính của Saigon Petro trong những năm gần đây cũng được quan tâm nhiều, nhất là lĩnh vực tham gia góp vốn liên doanh, liên kết, ...

          Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Âu Lạc, lĩnh vực hoạt động: Vận tải xăng dầu bằng đường biển và đường sông.
      Hợp tác với Công ty Vật tư Tổng hợp Phú Yên thành lập Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn Phú Yên: Sản xuất kinh doanh xăng dầu, khí đốt.
      Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn Nghệ An: Sản xuất kinh doanh xăng dầu, khí đốt.
      Tham gia mua cổ phần của các Công ty: Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC), Công ty Cổ phần Vật tư Xăng Dầu (COMECO), Công ty Cổ phần Thương
      mại XNK Thủ Đức (TMC) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.
      Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Dầu nhớt.
      Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần ÁP Sài gòn Dầu khí (AP Saigon Petro JSC) chuyện sản xuất kinh doanh dầu nhớt.